Beder

Printim i billboardit me sfond vishnje ku eshte e mbivendosur logo, per ceremomine e diplomimit te universitetit beder, me mekanizmat e duhur per montimin ne platforma te ndryshme.